משלוח חינם ברכישה מעל 400 ₪ | אספקה עד 5 ימי עבודה | 25% הנחה על כל האתר בקנייה מעל 300 ש"ח
משלוח חינם ברכישה מעל 400 ₪ | אספקה עד 5 ימי עבודה | 25% הנחה על כל האתר בקנייה מעל 300 ש"ח

תקנון האתר

אתר זה מהווה חנות וירטואלית למכירה של מגוון מוצרים.

על אחריותו של המשתמש לקרוא בעיון את תקנון השימוש באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות בו, מהוות את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון..

במידה  ואינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר זה.

תנאים לביצוע רכישה באתר

המשתמש צריך להיות בגיר (בן 18 ומעלה) או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל.*

*המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה.

המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל, ונמצא במפת החלוקה של רשות הדואר.*

המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל.*

הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

.החברה-  חברת מחסני הברגים בע"מ ח.פ. 514983170, שמשרדה הרשום הנוכחי הוא ברחוב הפרחים 67 ניצני עוז.

האתר – אתר האינטרנט בכתובת: www.mhabragim.co.il

המוצרים – המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

יום עסקים – ימי חול (ראשון עד חמישי), לא כולל: יום ביצוע ההזמנה, ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד וימי זיכרון.

משתמש – כל אדם העושה שימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים.

א. כללי

1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרים שונים, בין היתר: ברגים ערכות ודיבלים, והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה. 

2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה במייל office@mhabragim.co.il או בוואטסאפ  מספר: 054-9831707.

3. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא מהווה חוזה התקשרות המסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמשים באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כאחד.

4. ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצר דרך האתר כפוף לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, ובכפוף לאמור בכל דין, לא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליהם ו/או עובדיהם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. על אף האמור, בכל מקרה של שינוי מהותי לתקנון החברה תפרסם הודעה על שינוי כאמור וזה ייכנס לתוקף בתוך 7 ימים ממועד ההודעה.

6. מחירי המוצרים כוללים מע״מ, אם חל על פי הדין, אך לא כוללים דמי משלוח.

7. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה.

9. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הברגים, ערכות או הדיבלים שתמונותיהם מופיעות באתר.

10. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

11. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים בעת הרכישה.

12. החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר  – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט, בכפוף לקבלת הסכמות על פי הדין. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בכפוף להוראות הדין .

13. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

14. בעת עדכון סל הקניות, ובכפוף לדין החל, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת למשתמש אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה ו/או משלוח הודעה לנייד.

15.  למען הסר ספק, החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתמשים לצורך המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות של החברה המפורטת בפרק ח' לתקנון זה וכן לצורך שליחת הודעות תפעוליות (כגון: קבלת חשבונית, אישור הזמנה וכיו"ב), בהתאם לדין החל.

16. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל משתמש. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

17. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, להפסיק את הפעילות באתר בכל עת וללא הודעה מראש (אולם היא תכבד רכישות שכבר אושרו עד למועד זה).

18. החברה רשאית ושומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר או למנוע אפשרות להזמין מוצרים באמצעות האתר או לבטלן או להפסיק את השימוש של המשתמש באתר בכל מקרה (אחד או יותר בו)
(א) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבירה על הוראות הדין;

(ב) המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון או כל הוראה מחייבת אחרת שתופיע באתר או במסמכי התקשרות אחרים החלים בין המשתמש לחברה

(ג) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות ומבלי לגרוע, הזמנות פיקטיביות ו/או ביטולים מכוונים של עסקאות;

(ד) אם ישנו חוב כספי לחברה ו/או לחברות הקשורות עמה וחלף המועד לתשלומו; או

(ה) מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת לעיל ושהחברה מצאה לעצמה לנכון, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין.

במקרים כאמור תהא החברה רשאית, בין היתר ומבלי לגרוע, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מהפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

ג. הרשמה לאתר וביצוע הזמנות דרך האתר 

1. הזמנה ורכישת מוצרים תתבצע על ידי המשתמשים באמצעות יצירת חשבון באתר ("החשבון") והזמנה באמצעותו או באמצעות הזמנה כ"אורח" (כמפורט להלן). יצירת חשבון באתר היא ללא עלות ונעשית באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר ("טופס הזמנה"). המשתמש אחראי באופן בלעדי לשמירת פרטי החשבון שלו בסודיות מוחלטת. יובהר כי מילוי כל הפרטים לצורך הזמנה באתר, מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.

2. החברה לא תעשה בפרטי המשתמש כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי תקנון זה.

 3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל הזנת פרטים שגויים, החברה תהיה רשאית לחייב את המשתמש בתשלום נוסף בגין דמי טיפול והחזרת המשלוח.

4. הזמנה כאורח – משתמש יהיה רשאי לבצע הזמנות באתר כ"אורח", גם ללא הרשמה. היה והמשתמש ביצע הזמנה כאורח ולאחר מכן ביקש לבטל עסקה, ככל ועומדת לו הזכות לפי הוראות הדין או תקנון זה –  הוא יקבל זיכוי ישירות לאמצעי התשלום ממנו בוצעה העסקה.

5. תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה כדין של המשתמש בכרטיס אשראי תקף (שלא הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא). אם נעשה שימוש בכרטיס אשראי, ייעשה שימוש רק בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום, והמשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את החברה באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס אשראי כאמור. 

במקרה שהרוכש איננו הבעלים של כרטיס האשראי, החברה רשאית לפנות לבעלים של הכרטיס כדי לקבל את אישורו ו/או לבקש פרטים נוספים לאימות, כמו-כן רשאית שלא לכבד את ההזמנה, הכל על פי שיקול דעתה של החברה.

אין לחברה אחריות בגין פריצת האתר ושליפת פרטי גולשים/מזמינים.

6. עם ביצוע ההזמנה ע״י המשתמש תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך למשתמש שהעסקה אכן אושרה.

7. פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה.

8. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.

9. בנוסף לאישור הנדרש מאת חברת האשראי כאמור לעיל, אישור פעולת ההזמנה מותנה בזה שהמוצר המבוקש אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה (אף אם צוין באתר כי המוצר אכן קיים במלאי). היה והמוצר אינו קיים במלאי, תבוטל ההזמנה, וככל שחויב המשתמש בגינו – יזוכה המשתמש בהתאם. למען הסר ספק, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מכך. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אותו פריט אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה ולמשתמש לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי המשתמש.

10. כל משתמש יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. מובהר כי ניתן להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח אך רק מרשימת היעדים שאליהם החברה מבצעת. מובהר בזאת, כי היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי המשתמש יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של המשתמש להזמנות עתידיות ובאחריות הלקוח לוודא כי היעד המבוקש נכון ועדכני בכל הזמנה והזמנה. למען הסר ספק, כמובן שהמשתמש יוכל לשנות את היעד המבוקש למשלוח בכל הזמנה.

11. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח למשתמש אישור באמצעות הדואר האלקטרוני (אותו הזין בעת ההרשמה) על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה.

12. אם יתברר שכרטיס האשראי של המשתמש או מי מטעמו אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, החברה תיצור קשר עם המשתמש (באמצעות הפרטים שהזין בעת ההרשמה או ביצוע ההזמנה) לשם השלמת העסקה או ביטולה.

13. בשיטת השילוח – "שליח עד הבית", יש לקחת בחשבון שזמני המשלוח עלולים להתארך מעבר למצוין בעמוד הראשי, במשלוחים המיועדים ליישובים קטנים או מרוחקים (את רשימת היישובים תמצא, בטופס המצורף שבסוף התקנון).

 ד. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ״א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן").

2. משתמש יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר לא יאוחר מ-30 יום ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, המאוחר מבינהם,על ידי מסירת הודעה לחברה, ובמקרה כזה תשיב החברה לידי המשתמש את התמורה ששילם בגין המוצר, והיא תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר נשוא העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. אם המוצר נמסר ללקוח, דמי המשלוח לא יוחזרו גם במקרה של ביטול העסקה או החזרת הפריט.

על אף האמור, החברה לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין, עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או עקב כל הפרה אחרת של החברה כלפי המשתמש בקשר עם העסקה. במקרה כאמור, יודיע המשתמש על כך לחברה ויתואם המועד לאיסוף המוצר, והכל בהתאם להוראות הדין. 

3. החזר כספי ייעשה עד 14 ימי עסקים באמצעות זיכוי כספי שיועבר לכרטיס האשראי. משתמש אשר ביצע עסקה לרכישת מוצר באתר ושילם באמצעות כרטיס "דיירקט (DIRECT"), ביטול העסקה מתבצע ידנית ולכן יש לקחת בחשבון שזמן הזיכוי עלול להתארך. 

4. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה בהרעה משמעותית במצבו.

5. אופן החזרת המוצרים בעת הביטול – המשתמש ידווח במייל המצורף office@mhabragim.co.il  על כך שרוצה לשלוח  את המוצר חזרה לחברה, ועל החברה לתאם עם הלקוח את מועד איסוף הפריט שנרכש .

6. אם בשל חוסרים במלאי, יוזמנו מוצרים שלא יימצאו במלאי – יזוכה הלקוח באופן אוטומטי, ויישלח אליו מייל עדכון על ביצוע הזיכוי כמפורט לעיל.

7. ניתן להחזיר פריט בהנחה עד 30 ימי עסקים מיום רכישתו. במידה והלקוח מבקש לקבל זיכוי עבור החזרת פריטים שנרכשו כחלק מהנחה – שווי הזיכוי יהיה זהה לסכום המקורי ששולם, ללא ניכוי.

8. משתמש שהינו אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998) ("אדם עם מוגבלות") או מי שמלאו לו 65 שנים ("אזרח ותיק") או מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה ("עולה חדש") יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

 ביקש המשתמש שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה כאמור לעיל, תהא רשאית החברה לדרוש מאותו משתמש להציג תעודה המוכיחה שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש.

 בוטלה עסקה על ידי משתמש שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש על ידי מסירת הודעה לחברה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, כאמור, תשיב החברה לידי אותו משתמש את התמורה ששילם בגין המוצר, והיא תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר נשוא העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם.

 על אף האמור, החברה לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין, עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או עקב כל הפרה אחרת של החברה כלפי המשתמש בקשר עם העסקה. במקרה כאמור, יודיע המשתמש על כך לחברה ויתואם המועד לאיסוף המוצר, והכל בהתאם להוראות הדין.

לא ניתן להחזיר מוצר שלא באריזתו המקורית ו/או שנפתחה האריזה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליף את מיקום משרדה ו/או מחסניה, וזאת ללא מתן הודעה מראש.

9. יהיה למשתמש זכות לבטל עסקה לפי תקנון זה או לפי חוק הגנת הצרכן, הודעת הביטול שימסור המשתמש לחברה תינתן באחת מהדרכים המפורטות להלן:

(1) בוואטסאפ: 054-9831707

 (2) בדוא"ל: office@mhabragim.co.il

(3) בדואר רשום לכתובת: ת.ד 229 ניצני עוז מיקוד 4283600

   17. מובהר כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן זכות הביטול כמפורט לעיל לא תחול ביחס לטובין פסידים (מוצרים שעם הגעתם אל המשתמש ומרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או לספקם למשתמש אחר או מוצרים שערכם נאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר.

ה. אחריות החברה 

1. בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, בניגוד להוראות תקנון זה או בגין מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת) ו/או בגין גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת ו/או בגין שירותי שילוח ו/או איסוף המשלוחים.

2. בכל מקרה, בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, תהא עילת התביעה אשר תהא, גבול אחריותה של החברה לא יעלה על סך התשלומים ששילם המשתמש לחברה, ובכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לנזק תוצאתי או עקיף, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

3. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו (לרבות משלוחים של מוצרים) ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי תקנון זה ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור.

4. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או מי מטעמה.

5. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה המשתמש ו/או כל אדם אחר במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה או כל שימוש אחר.

באחריותו של הרוכש לבדוק התאמת המוצרים לצרכיו – החברה אינה אחראית להתאמת/אי התאמת המוצרים שנרכשו לצרכי הרוכש.

6. החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המשתמש סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או שירות שניתן לו באמצעות האתר לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות: בוואטסאפ  054-9831707 או באמצעות דוא"ל: office@mhabragim.co.il, והחברה תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

7. ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים ("אתרים מקושרים") בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכו'. מובהר כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזקים ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמו הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.

ו. זכויות יוצרים

1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או במוצרים, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד או/ו לפי העניין) צדדים שלישיים. זכויות אלה חלות, בין השאר, על תכנים באתר, לרבות שירותים המוצעים בו, רשימת המוצרים, תיאור  וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר, עיצוב, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכיו"ב, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד.

2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם, להכניס שינויים, לפרסם, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering) או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מהמידע או מהתכנים הכלולים באתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת אישורה של החברה או (לפי העניין) צדדים שלישיים, מראש ובכתב. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש.

3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי הסכמתה (אם תינתן)

5. השם "מחסני הברגים בע"מ" | "VERO " וכן שם הדומיין של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

6. כל התוכן המילולי, אייקונים וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה. 

7. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

8. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב.

9. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, תוכנות, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

10. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת , גלויה או סמויה.

11. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

ז. מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

 1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתמש באתר, לרבות במסגרת מילוי טופס ההרשמה, כל נתון אחר שיימסר, יופק או יעובד על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמש שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה במסגרת השימוש באתר ("פרטי המשתמש") יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה, כמפורט להלן.

בתקנון זה, הביטוי "פרטי המשתמש" כולל כל מידע אישי הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידיך או מי מטעמו של הגולש/מזמין, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות את הגולש/מזמין ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), לרבות, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, מס' תעודת זהות, כתובת מגורים, מספר טלפון, תאריך לידה, כתובת דוא"ל, מוצרים שהזמנת, זיהוי מקום, תחומי עניין, אמצעי תשלום, מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול החברה, וכיו"ב.

 2. החברה לא תמסור את פרטי המשתמש, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי המשתמש ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע המשתמש (לרבות מי מטעמו) מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי המשתמש ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר המשתמש איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמו (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים ו/או שליחים מטעמה , לרבות גופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות של האתר. למשתמש לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיו כאמור והוא לא יטען בדיעבד כי לא נתן הסכמתו לעניין זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מסכים לכך שהחברה תהיה רשאית להעביר, על פי שיקול דעתה, את פרטיו אל מחוץ לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה אליה יועברו ו/או בה יאוחסנו פרטי המשתמש מבטיח רמת הגנה שונה מרמת ההגנה על מידע הקבוע בדין הישראלי.

3. מילוי טופס ההרשמה או השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו מהווה הסכמה של המשתמש לכך שפרטי המשתמש יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה בפרטי המשתמש שימוש למטרות הבאות: (א) לצרכי תפעול האתר ומתן השירותים למשתמשים, לרבות לצרכי יצירת קשר עם המשתמש כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים; (ב) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר), בכפוף לקבלת הסכמות לפי הדין (ג) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי (לרבות מסירת נתונים סטטיסטיים ו/או מצרפיים לא מזהים לצדדים שלישיים), עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ד) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וליצירת קשר כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים או אספקת המוצרים או לקיום הוראות אחרת על פי דין; ו-(ה) למילוי חובותיה של החברה לפי הדין ו/או בהתאם לדרישת רשויות ו/או בתי משפט. שימוש בפרטי המשתמש למטרות הנ"ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.   

4. לא חלה על המשתמש חובה חוקית למסור את פרטי המשתמש לחברה (אולם ללא מסירתם – לא יוכל לעשות שימוש בכל או חלק משירותי האתר) וכי מסירת פרטי המשתמש נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש בפרטי המשתמש כאמור לעיל וכי שימוש כאמור לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו מצד החברה ו/או מי מטעמו.

5. חלק מהמידע שנאסף אודות המשתמשים במסגרת השימוש באתר ו/או ההתקשרות מול החברה אינו מזהה אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטי המשתמש. זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר. למשל: פרסומות שמשתמש ראה באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע כאמור ללא הסכמת המשתמש (לרבות העברת המידע לצדדים שלישיים), בהתאם לשיקול דעתה של החברה, ובמסגרת השימוש כאמור לא תיחשף זהות המשתמש ללא הסכמתו ו/או שלא בהתאם למדיניות פרטיות זו.

6. על פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

פנייה כזאת יש להפנות לחברה, באמצעות דוא"ל:office@mhabragim.co.il

ח. שמירה על סודיות; אבטחת מידע

 1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.

2.הנהלת האתר משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. התשלום באתר מבוצע באמצעות מערכת הסליקה  iCredit מבית התוכנה ריווחית. המערכת פותחה בסטנדרט אבטחת המידע הגבוהה PCI-DSS Service Provider .Level 1  ובטכנולוגיות המתקדמות ביותר

האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול – SSL .4

5. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

ט. מבצעים והטבות

החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) להציע למשתמשי האתר, מעת לעת, מבצעים והטבות. מבצעים והטבות אלו ינוהלו בהתאם להוראות הדין, להוראות תקנון זה וכן להוראות שיתפרסמו באתר, מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לשנות מבצעים והטבות, להפסיקם או להאריכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין.

  • תקנון מחסני הברגים בע"מ  –ט.ל.ח.

ישובים מרוחקים וקטנים:

רשימת יישובים קטנים / מרוחקים לפי א'-ב':

א-

א.ת. שחורת
אבו ג'ווייעד (שבט)
אבו גוש
אבו סריחאן (שבט)
אבו עבדון (שבט)
אבו עמאר (שבט)
אבו עמרה (שבט)
אבו קורינאת (שבט)
אבו קרינאת (יישוב)
אבו רובייעה (שבט)
אבו רוקייק (שבט)
אבו תור
אבו תלול
אביגדור
אביטל
אבן ספיר
אבן שמואל
אבני איתן
אבני חפץ
אבנת
אבשלום
אדורה
אדירים
אדם
אדרת
אודם
אוהד
אוהלו (מכללה קצרין)
אום אל-קוטוף
אום בטין
אופקים
אור הנר
אורות
אורטל
אורים
אורנים
אורנית
אזור דגניה
אחווה
אחוזם
אטרש (שבט)
איבים
אייל
איילת השחר
אילות
אילת
איתמר
איתן
איתנים
אכסנית נוער מצדה
אכסנית עין גדי
אל סייד
אל רום
אל-עזי
אל-רום
אלומה
אלון מורה
אלון שבות
אלוני הבשן
אלי-עד
אליאב
אליפז
אלמגור
אלמוג
אלעזר
אלפי מנשה
אלקנה
אמונים
אמנון
אמציה
אניעם
אסד (שבט)
אספר
אעצם (שבט)
אפיניש (שבט)
אפיק
אפרת
אפרתה
ארגמן
ארז
אשכולות
אשל הנשיא – ביה"ס חקלאי
אשלים
אשתאול

ב-

באר אורה
באר גנים
באר מילכה
בארותיים
בארי
בועיינה – נוג`ידאת
בועיינה-נוג'ידאת
בוקעאתא
בורגתה
בטחה
ביה"ס מעלה הבשור
ביה"ס שדה – חצבה
ביה"ס שדה – עין גדי
ביה"ס שדה חרמון
ביצרון
ביר האדג'
ביר הדאג'
בית אל
בית אל ב'
בית אלפא
בית אריה
בית ג'מאל
בית גוברין
בית גמליאל
בית הלל
בית הערבה
בית השיטה קיבוץ
בית זית
בית חורון
בית חלקיה
בית חנינא
בית יוסף
בית מאיר
בית ניר
בית נקופה
בית עוזיאל
בית עזרא
בית עריף
בית צפפה
בית קמה
בית רבן
בית שאן
בית שקמה
ביתר עילית
בני דקלים
בני יהודה
בני נצרים
בני עטרות
בני עי"ש
בני ראם
בניאס
בניה
בסמ"ה
בקוע
בקעות
בר גיורא
ברוכין
ברור חיל
ברוש
ברכה
ברכיה
ברק
בת הדר
בת עין
ג

ג'בל מוכבר
ג'לג'וליה
ג'נאביב (שבט)
ג'נין
גבולות
גבים
גבע
גבע בנימין
גבע כרמל
גבעון החדשה
גבעות בר
גבעת אבני
גבעת זאב
גבעת יואב
גבעת יערים
גבעת ישעיהו
גבעתי
גברעם
גדות
גדיש
גדעונה
גונן
גוש עציון
גזר
גיאה
גיזו
גילגל
גילת
גינות שומרון
גיתית
גלאון
גלגל
גן הדרום
גן השלושה
גן לאומי – בית גוברי
גן נר
גני הדר
גני טל
גני טל*
געש
גפן
גרופית
גשור
גשר
גת (קיבוץ)
גת רימון

ד-

דבורה
דבירה
דגניה א`
דגניה ב`
דולב
דור
דורות
דייר ראפאת
דישון
דן
דפנה
דקל
דריג'את
דרך יריחו, ירושלים

ה-

הבונים
הגושרים
הודיה
הודיות
הוואשלה (שבט)
הוזייל (שבט)
המרכז למחקר – נחל שורק
הר אדר
הר ברכה
הר גילה
הר עמשא
הראל

ו-

ורד הגליל
ורד יריחו
ורדון
ז-

זבארגה (שבט)
זבדיאל
זוהר
זיקים
זכריה
זמרת
זנוח
זרועה
זרחיה
ח-

חבל מעון
חבר
חברון
חגי
חד-נס
חדיד
חוות גילת
חוות הבשור
חולדה
חולית
חומש
חוף גולן
חוקוק
חורה
חורשים
חיננית
חלמיש-נווה צוף
חלץ
חמאם
חמדיה
חמדת
חמרה
חניאל
חניון יוטבתה
חספין
חפצי-בה
חצב
חצבה
חצור הגלילית
חצר בארותיים
חצרות חולדה
חצרים
חרמש

ט-

טבחה (בטחה)
טורעאן
טייבה בעמק
טירת יהודה
טירת צבי
טל שחר
טללים
טלמון
טמרה – יזרעאל
טנא
טנא עומרים

י-

יבול
יד בנימין
יד השמונה
יד מרדכי
יד נתן
יד רמב"ם
ידידה
יהל
יובל
יונתן
יושיביה
יזרעאל
יטבתה
ייט"ב
יכיני
ים המלח
ים המלח – בתי מלון
ינון
יסוד המעלה
יסודות
יעל
יעף
יפית
יפתח
יצהר
יקיר
ירדנה
ירחיב
יריחו
ישיבת עוד יוסף חי
ישע
ישעי
יתד
יתיר
כ-

כוכב השחר
כוכב יאיר
כוכב יעקב
כוכב מיכאל
כורזים
כחל
כחלה
כינר
כיסופים
כלא גלבוע
כלא שטה
כלנית
כמהין
כנף
כסיפה
כסלון
כפר אביב
כפר אדומים
כפר אוריה
כפר אחים
כפר אל עוברה
כפר בלום
כפר ברא
כפר גלעדי
כפר דניאל
כפר האורנים
כפר הנשיא
כפר הרי"ף
כפר ורבורג
כפר זוהרים
כפר חרוב
כפר טרומן
כפר יחזקאל
כפר מימון
כפר מנחם
כפר מרדכי
כפר סאלד
כפר סילבר
כפר עבודה
כפר עזה
כפר עציון
כפר קיש
כפר רופין
כפר שמואל
כפר תפוח
כרי דשא
כרכום
כרם בן זמרה
כרם בן שמן
כרם יבנה (ישיבה)
כרם מהר"ל
כרם שלום
כרמי צור
כרמי קטיף
כרמיה
כרמים
כרמל
כרמל (מושב)

ל-

לבנים
להב
להבות הבשן
לוזית
לוטן
ליבנים
לכיש
לפיד
לקיה

מ-

מ.א. גלבוע
מ.א. יוטבתה
מ.א. מגילות
מ.א. רמת הנגב
מ.א. תמר
מאיר שפיה
מבוא ביתר
מבוא דותן
מבוא חורון
מבוא חמה
מבואות יריחו
מבטחים
מבקיעים
מג'דל שמס
מגדל
מגדל עוז
מגדלים
מגן
מגן שאול
מדרשת בן גוריון
מולדה
מולדת
מועצה אזורית אשכול
מוצא עילית
מוקייבלה
מושב אומן
מושבי שדרות
מזור
מחולה
מחנה הילה
מחנה טלי
מחנה יוכבד
מחנה יפה
מחנה יתיר
מחנה מרים
מחנה עדי
מחנה רמון
מחנה תל נוף
מחסיה
מטולה
מטע
מיטב
מיצר
מירב
מישור רותם
מישר
מיתר
מכורה
מכחול
מלאה
מלכיה
מלכישוע
מנוחה
מנחמיה
מנרה
מסד
מסוף אלנבי
מסוף גבול – ג'למה
מסוף ניצנה
מסוף ערבה
מסוף קרני
מסילות
מסילת ציון
מסלול
מסעדה
מסעודין אל-עזאזמה
מעבדות מצפה שלם
מעגן
מעגן מיכאל
מעוז חיים
מעון
מעין ברוך
מעלה אדומים
מעלה אפרים
מעלה גלבוע
מעלה גמלא
מעלה החמישה
מעלה לבונה
מעלה מכמש
מעלה עירון
מעלה עמוס
מעלה שומרון
מפלסים
מפעלי ברקן
מפעלי גליל עליון
מפעלי ים המלח (סדום)
מפעלי כנות
מפעלי מישור רותם
מפעלי נחם הרטוב
מפעלי ערבה
מצדה
מצדות יהודה
מצפה אבי"ב
מצפה יריחו
מצפה ישי
מצפה נטופה
מצפה רמון
מצפה שלם
מקווה ישראל
מרגליות
מרום גולן
מרחב עם
מרחביה
מרכז כ"ח
מרכז שפירא
משאבי שדה
משגב דב
משגב עם
משואה
משואות יצחק
משכיות
משמר איילון
משמר דוד
משמר הירדן
משמר הנגב
משען
משקי חבל עזה
מתן
מתתיהו

נ-

נאות גולן
נאות הכיכר
נאות הככר
נאות חובב
נאות מרדכי
נאות סמדר
נאעורה
נבטים
נגבה
נגוהות
נהורה
נוב
נוגה
נוה צוף
נווה
נווה אור
נווה אטי"ב
נווה איתן
נווה דניאל
נווה זוהר
נווה חריף
נווה ירק
נווה מבטח
נווה מיכאל
נווה מנחם
נווה שלום
נועם
נוף איילון
נופי פרת
נופים
נופך
נוקדים
נורית
נח"ל אבנת (אבנת)
נח"ל אלישע
נח"ל חמדת (חמדת)
נח"ל נמרוד (נמרוד)
נח"ל עוז
נח"ל רותם
נחושה
נחל עוז
נחלה
נחליאל
נחם
נחשון
נטור
נטע (נטע מרשם)
נטף
ניל"י
ניצן ב'
ניצנה (ניצנה כפר נוער)
ניצנה (קהילת חינוך)
ניצני סיני
ניצנים
ניר אליהו
ניר בנים
ניר גלים
ניר דוד
ניר ח"ן
ניר יפה
ניר יצחק
ניר ישראל
ניר עוז
ניר עם
ניר צבי
נירים
נירית
נירן
נמל תעופה בן-גוריון
נמרוד
נס הרים
נעלה
נעמ"ה
נעמי
נען
נערן
נצאצרה (שבט)
נתיב הגדוד
נתיב הל"ה
נתיב העשרה

ס-

סגולה
סוסיה
סופה
סייד (שבט)
סלאח א-דין (ירושלים)
סלעית
סמר
סנדלה
סנסנה
סעד
ספיר
ע-

ע'ג'ר
עגור
עוזה
עוזייר
עופר
עופרה
עוצם
עוקבי (בנו עוקבה)
עזוז
עזר
עזריה
עזריקם
עטאוונה (שבט)
עטרת
עידן
עיילבון
עין איילה
עין בוקק
עין גב
עין גדי
עין הבשור
עין הוד
עין החורש
עין הנצי"ב
עין השלושה
עין זיוון
עין חוד
עין חצבה
עין חרוד-איחוד
עין חרוד-מאוחד
עין יהב
עין יהב – מסעדה
עין כרם-בי"ס חקלאי
עין כרמל
עין צורים
עין קנייא
עין ראפה
עין תמר
עינת
עיר אובות
עלומים
עלי
עלי זהב
עלמון
עמור (עמוריה)
עמיחי
עמינדב
עמיעד
עמיעוז
עמיר
עמנואל
ענב
עץ אפרים
ערב אל נגדאת
ערוגות
ערערה בנגב
עשרת
עתניאל
פ-

פארן
פארק תעשיות עידן הנג
פדואל
פדויים
פדיה
פזורה
פטיש
פני חבר
פסגות
פצאל
פרזון
פרי גן

צ-

צאלים
צובה
צוחר
צומת בית קמה
צומת מיתרים
צופיה
צופים
צופין (צופים)
צופית
צופר
צוקים
צור הדסה
צלפון
צנדלה
צפרירים
צרופה
צרעה
ק-

קבועה (שבט)
קדומים
קדמה
קדמת צבי
קדר
קדרון
קודייראת א-צאנע (שבט)
קוואעין (שבט)
קוממיות
קטורה
קיבוץ בית אלפא
קיבוץ חוקוק
קיבוץ מסילות
קיבוץ מצר (דרום רמת הגולן)
קיבוץ ניר דוד/תל עמל
קיבוץ קדרים
קיבוץ שדה נחום
קידר
קליה
קלע
קצרין
קריית ארבע
קרית ארבע
קרית יערים
קרית יערים(מוסד)
קרית נטפים
קרית ענבים
קרית שמונה
קרני שומרון
קשת

ר-

ראס אל עמוד
ראש צורים
רבבה
רבדים
רביבים
רביד
רווחה
רוויה
רוח מדבר
רוחמה
רומאנה
רומת הייב
רועי
רותם
רחוב
רחלים
ריחן
רימונים
רם-און
רמאללה
רמות
רמות מאיר
רמות נפתלי
רמת הכובש
רמת מגשימים
רמת נגב
רמת צבי
רמת רזיאל
רמת רחל
רנן
רעים
רשפים
רתמים

ש-

שאר ישוב
שבות רחל
שבטה (שיבטה)
שבי שומרון
שגב שלום
שדה אליהו
שדה אליעזר
שדה בוקר
שדה דוד
שדה יואב
שדה נחמיה
שדה ניצן
שדה עוזיהו
שדות מיכה
שדי אברהם
שדי תרומות
שדמה
שדמות מחולה
שואבה
שובה
שובל
שומריה
שועאפת
שוקדה
שורש
שחר
שחרות
שיטים
שילה
שכם
שלווה
שלווה במדבר
שלוחות
שלומית
שלומית (בנגב)
שמורת עין גדי
שמיר
שמעה
שני
שני (שני לבנה)
שניר
שעל
שעלבים
שער בנימין
שערי תקווה
שפיר
שפר
שקד
שקף
שריגים (לי-און)
שתולים
ת-

תאשור
תדהר
תומר
תושיה
תימורים
תירוש
תל חי (מכללה)
תל יוסף
תל שבע
תל תאומים
תלם
תלמי אליהו
תלמי יוסף
תלמי יחיאל
תלמי יפה
תלמים
תמנע
תעוז
תעשיון צריפין
תעשיות גולן
תפרח
תקומה
תקוע
תראבין א- צאנע (ישוב)
תראבין א- צאנע (שבט)
תרום

סל קניות0
סל הקניות ריק